Inbördeskrigets pris – domar, avrättningar, fångläger och död

Inbördeskriget som ägde rum mellan januari och maj år 1918 är det mest tragiska kapitlet i Finlands historia. Kriget gick ut på att besegra en socialistisk revolution och ett väpnat uppror. Delar av det hela var ett frihetskrig för att driva ut upproriska ryska trupper ur det nya oberoende landet.

Kriget och följderna kom att kosta 36 000 människoliv. Dessa dog i strid, dömdes till döden under kriget, dömdes i speciella tribunaler efter kriget, och var offer för sjukdomar i fångläger. Inbördeskriget formade det politiska systemet i Finland och skapade djupa sår som tog årtionden att läka. Demokratin överlevde hur som helst och hjälpte nationen att uppnå försoning efter upproret.

Summariska avrättningar

De rödas våld riktades mot ideologiska klassfiender och den militära motståndaren. Revolutionärerna försökte berättiga sina handlingar genom revolutionsdomstolar, kamratdomstolar och straffhandlingar som riktades mot kontrarevolutionära. Kullervo Manners röda regim gav militären fria tyglar. Underrättelseligor skipade rättvisa på fältet. Kamrat- och militärdomstolar dömde folk. Folkdelegationen, som fungerade som revolutionsregering, hade en särskild avdelning för ”specialärenden”

Den lagliga grunden för domar var mera problematisk för den legitima regeringen. Armén tillämpade krigslagar som det civila ledarskapet ansåg olagligt. Armén använde sig av utryckningsstyrkor i de områden de tog över för att arrestera röda, leta efter vapen och för att utföra vakttjänst. Armén hade militärdomare och -domstolar. Befälet utövade nödbefogenheter. Baserat på nödbefogenheterna kom 290 personer att avrättas i Tammerfors och 247 i Viborg.

Fångläger

Det självständiga Finlands första regering, som leddes av P. E. Svinhufvud, var inte förberedd på upproret i januari, trots att revolutionen hade varit i vardande sedan november. Regeringen var ännu sämre förberedd på vad man skulle göra med den stora mängden fångar efter kriget. Under krigets slutskede, från slutet av april till början av maj, tillfångatog de vita och de tyska trupperna över 80 000 röda eller misstänkta röda.

Fångarna var inledningsvis arméns ansvar. Från och med maj överfördes ansvaret på regeringen eller civilstyret. Till en början fanns det 64 fångläger. Före sommaren hade antalet minskat till 13. De största fånglägren fanns i Tavastehus (11 500), Hennala nära Lahtis (10 900), Viborg (10 400), Tammerfors (10 000), Sveaborg (10 000), Ekenäs (8 700) och Riihimäki (8 500).

Antalet röda som dog på fånglägren var 11 600. Väldigt många fångar som väntade på rättegång eller redan blivit dömda dukade under för sjukdomar. Den främsta dödsorsaken var den spanska sjukan som anlände till Finland i juni 1918.

Specialdomstolar

Efter kriget ville Svinhufvuds regering och lantdagen se till att lagen efterlevs vid rättskipningen. Före detta hade militären skipat rätt utgående från krigsrätten. Detta ansåg dock regeringen inte var lagligt, eftersom befogenheterna hade kommit i bruk via ryskt diktat under den autonoma tiden. Vid utgången av maj antog lantdagen en lag om specialdomstolar för landsförräderifall. Genom denna lag skapades 140 nya domstolar som skulle behandla landsförräderifall. Varje domstol bestod av fem medlemmar: en juridiskt kvalificerad ordförande, en juridiskt kvalificerad medlem, en officer och två lekmän. Därtill instiftades en speciell appellationsdomstol för att behandla överklagan. Fallen prövades utgående från den existerande straffrätten.

Dessa specialdomstolar behandlade 75 500 fall och utfärdade 67 800 domar. 6 400 personer dömdes för landsförräderi. 55 700 dömdes för bistånd till landsförräderi. Tvåtusen personer dömdes för rov. Beslag som rödgardisterna hade utfört räknades som rov. Domstolarna fällde 555 dödsdomar, vilket motsvarade 0,8 procent av alla domar. 113 av dödsdomarna verkställdes.

Den vanligaste domen, vilket gällde 47 procent av fallen, var två till tre års fängelsestraff. 88 procent av dessa fick en villkorlig dom. De som fick en villkorlig dom fick lämna fånglägren. Kring 60 000 människor förlorade sina medborgerliga rättigheter, vilket även betydde att de tillfälligt förlorade sin rösträtt.

Strafflindring

Den 20 juni 1918 godkändes lagen om villkorliga fängelsestraff. Största delen av de fängslade röda frigavs genom denna lag. Svinhufvud, som hade valts till riksföreståndare i maj, omändrade domarna för 10 200 personer som dömts till upp till fyra års fängelse till villkorliga domar i slutet av oktober.

I början av december förkortade Svinhufvud domarna för 6 500 fångar som dömts till upp till sex års fängelse. Dödsdomarna omändrades till livstidsdomar, livstidsdomarna minskades till 12 års fängelse och alla andra domar förkortades med en tredjedel. Detta beslut betydde att cirka 75 procent av alla fångar som fortfarande var på fånglägren den 15 september frigavs. Vid utgången av år 1918 fanns det fortfarande 6 100 fängslade röda. Största delen av dessa avtjänade sitt straff vid tvångsarbetslägret i Ekenäs.

Samtidigt friade Svinhufvud brottslingar och de som var skyldiga till summariska avrättningar bland dem som hade slagits på regeringens sida. Detta beslut har sedermera kritiserats. Det har även framförts mycket kritik mot hela processen, eftersom dödligheten på lägren var katastrofalt hög. Bakomliggande orsaker inbegriper rädslan för en ny kupp och den allvarliga livsmedelsbristen i landet.

Politiska efterverkningar

Händelserna år 1918 bidrog till att det finska statsöverhuvudet erhöll synnerligen mycket maktbefogenheter i 1919 års regeringsform i jämförelse med riksdagen.  Presidenten fick rätten att upplösa riksdagen, tillsätta och avsätta regeringen, leda utrikespolitiken, fungera som överbefälhavare för det finska försvaret och utnämna de högsta tjänstemännen. Detta halvparlamentariska system gällde fram till år 2000.